This section gives you an overview of GIZ Thailand services by themes, i.e. projects, trainings and news which are related, will be presented to you in a quick overview.

 

Or if you feel like to browse through our projects, just continue below!

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป โดยองค์กรอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการฯ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนา... More

ความเป็นมา โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นหนึ่งในโรงการภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและค... More

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองขนาดเล็กสามารถพัฒนาและดำเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” โดยโครงการร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ผู้แทนสานักเลขาธิการอาเซียน และ 8 ประเทศที่ร่วมโครงการ ได้แก่ อินโดนีเ... More

การเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ (COP) ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมได้มีข้อตัดสิน... More

ความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ ถูกสุขอนามัย ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพื่อสร้างสุขภาวะและสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เกษตรกรรมเป็นภา... More