This section gives you an overview of GIZ Thailand services by themes, i.e. projects, trainings and news which are related, will be presented to you in a quick overview.

 

Or if you feel like to browse through our projects, just continue below!

Project description Title: Regional Cooperation Programme to Improve the Training of TVET Personnel (RECOTVET) Commissioned by: German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Countries: Viet Nam (main programme ... More

ความเป็นมา ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าพลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน  ความต้องการพลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและต้องพึ่งพิง... More

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรป โดยองค์กรอื่นๆ ที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินโครงการฯ ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ) สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนา... More

ความเป็นมา โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นหนึ่งในโรงการภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและค... More

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองขนาดเล็กสามารถพัฒนาและดำเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” โดยโครงการร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ผู้แทนสานักเลขาธิการอาเซียน และ 8 ประเทศที่ร่วมโครงการ ได้แก่ อินโดนีเ... More