ความเป็นมา ประเทศไทยและเยอรมนีได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีมาร่วมหกทศวรรษ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายมาเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอีกต่อไป และยังเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ... More

ข้าวเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับความปลอดภัยทางด้านอาหารของโลก ประมาณร้อยละ 90 หรือประมาณ 140 ล้านเฮคแตร์เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยหลายล้านรายมักจะได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะแห... More

ความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ ถูกสุขอนามัย ในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย เพื่อสร้างสุขภาวะและสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เกษตรกรรมเป็นภา... More

ในประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย ข้าวเป็นอาหารหลักที่สำคัญ ระบบการผลิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งถ้าไม่ผลิตสำหรับตนเอง ก็เพื่อตลาดในประเทศ มีเพียงประมาณร้อยละห้าของปริมาณที่ปลูก ที่ถูกส่งออก ข้าวจึงเป็นพืชที่สำคัญที่สุดที่ปลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใ... More