ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานพุ่งสูงขึ้น การแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่คุ้มทุนจึงมีความสำคัญ อีกทั้งการคำนึงถึง... More

ความเป็นมาของโครงการ เป็นที่ทราบกันดีว่าความต้องการพลังงานในระบบปรับอากาศและทำความเย็นของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยประมาณการว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ทำความเย็นและระบบปรับอากาศคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ และหากไม่มีมา... More

ความเป็นมา ประเทศไทยและเยอรมนีได้ดำเนินความร่วมมือทางวิชาการแบบทวิภาคีมาร่วมหกทศวรรษ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายมาเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอีกต่อไป และยังเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเ... More

ความเป็นมา เนื่องจากภาคการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  ดังนั้นประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตราย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าป... More

ความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2558 ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีการริเริ่มการพัฒนาโครงการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ถึงแม้ว่าการปรับตัวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทรองรับการเปลี่... More