ความเป็นมา ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการชี้วัดคุณภาพของระบบสาธารณสุขในประเทศ และถือเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์การอนามัยโลก (WHO) และรัฐบาลไทย ในการนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ต... More

ความเป็นมา ปัญหาการปลูกพืชเสพติด การค้าและการใช้ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับนานาชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การปลูกพืชเสพติดมักเกิดในประเทศซึ่งกลไกของรัฐไม่เข้มแข็ง และชาวบ้านรายย่อยที่ปลูกพืชเสพติด ประสบปัญหาความยากจน และขาดความมั่นคงทางอาหาร ธ... More