ความเป็นมา ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม และสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง  ทุกๆ ปี ประชากรโลกราว 200 ล้านคนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ แม้ว่าการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงทางธรรมชาติจะมีจำนวนน้อย... More

การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในภาคการขนส่งช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตามรูปแบบการพัฒนากิจกรรมในภาคการขนส่งในภูมิภาคเอเชียเป็นไปอย่างไม่ยั่งยืน ในอาเซียนมีจำนวนรวมของยานพาหนะมากเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งรองจากประเทศจีนเท่านั้น ส่งผลให้อาเ... More

ในทวีปเอเชียจำนวนประชากรเมืองเพิ่มขึ้นราว 44 ล้านคนต่อปี การขยายตัวของเมืองอย่างก้าวกระโดดเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำ และระบบสุขาภิบาลทั้งในเขตเมืองและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงการจัดการน้ำ ระบบสุขาภิบาล การจัดหาพลังงาน... More

โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เมืองขนาดเล็กสามารถพัฒนาและดำเนินงาน “แผนอากาศสะอาด” โดยโครงการร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ ผู้แทนสานักเลขาธิการอาเซียน และ 8 ประเทศที่ร่วมโครงการ ได้แก่ อินโดนีเ... More

ความเป็นมาของโครงการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เรือได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดและควบคุมยากที่สุดแหล่งหนึ่งของโลก ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้มีค... More