โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP)
ความเป็นมา
ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าพลังงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน  ความต้องการพลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและต้องพึ่งพิงการนำเข้าอย่างมากเนื่องจากแหล่งพลังงานในประเทศมีอยู่จำกัด  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและต้นทุนการผลิต ลดการนำเข้า การขาดดุลการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  นอกจากนั้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้พัฒนาแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ.2554-2573 หรือ Energy Efficiency Development Plan; EEDP ก่อนที่จะปรับปรุงใหม่เป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 หรือ Energy Efficiency Development Plan; EEP  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 (เมื่อเทียบกับปี 2553)
 
วัตถุประสงค์
พัฒนายุทธศาสตร์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • กำหนดเกณฑ์ข้อมูลฐานและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลพลังงาน
 • สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการใช้พลังงาน
 • เสริมสร้างมาตรการสนับสนุนที่มีอยู่และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • บูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 
แนวทางดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน  (TGP-EEDP) มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมและอาคารโดยการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรฐานและมาตรการจูงใจซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง ตัวอย่างเครื่องมือที่จะพัฒนาขึ้นภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานได้แก่ ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency Indicators), มาตรการอุดหนุนเพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงานที่ตรวจพิสูจน์หรือประเมินได้สำหรับภาคธุรกิจรายย่อย (SOP), การใช้เกณฑ์ Energy Efficiency Resource Standards (EERS) สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย, มาตรการสนับสนุนอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงและการส่งเสริมบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company, ESCO) โครงการจะบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้า กับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยจะพัฒนาแนวทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA)  ตามนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 

Project Events:
Energy Efficiency Indicators (EEI)
1-2 Apr 2015: Second Training on Energy Efficiency Indicators
21 Aug 2014: Seminar on Final Results of Energy Data Analysis Phase 2:Energy Efficiency Indicators Development
24 May 2014: Interim Results of Energy Data Analysis Phase 2:Energy Efficiency Indicators Development
10 Feb 2014: Kick off Meeting Energy Data Analysis Phase 2: Energy Efficiency Indicators Development
17 Sep 2013: Stakeholders' Meeting on Energy Data Analysis in Thailand

Energy Efficiency Resource Standards  (EERS)
17 Dec 2015: Seminar on Energy Efficiency Resource Standards (EERS) “EERS experiences abroad and the utility perspective”
27 Aug 2015: Roundtable Meeting on “Energy Efficiency Resource Standards (EERS)
12 Jun 2014: Focus Group Meeting No. 1/2014: Energy Efficiency Resource Standards (EERS)
27 Mar 2014: Seminar on Energy Efficiency Resource Standards (EERS)

Building Energy Code (BEC)
3 Dec 2015: Seminar on 'Analyzing Incentives and Financial Mechanisms to Promote High Energy Efficient Buildings in Thailand'
13 Oct 2015: M&E scheme for the Thai Building Energy Code
23 Sep 2015: Workshop on "Analyzing Incentives and Financial Mechanisms to promote High Energy Efficient Buildings in Thailand)”
18 Aug 2015: BEC Database Training
15 Jun 2015: Expert Meetings: Development of “Architectural Guidebook for High Energy Efficiency Building Design”
18 Mar 2015: Seminar on “Building Energy Labelling (Building No.5) to Support the Uptake of Building Energy Code”

Standard Offer Programme (SOP)
17 Dec 2014: 
Workshop on Design of the Standard Offer Program (SOP) Pilot
18 Jun 2013: Seminar on Standard Offer Programme (SOP)

Energy Service Company (ESCO)
24 May 2016: Workshop on “Framing the Roadmap for ESCO Facilitation Approach in Thailand”
19-21 Jan 2016: ESCO Training “Dynamic Investment Grade Calculation”
18 - 19 Nov 2015: Training on "ESCO Facilitation"
17 Nov 2015: Seminar on “Sharing Experiences on Facilitation Approach for ESCO Projects”
11 Sep 2015: Roundtable Meeting on ESCO Facilitation
24 Jun 2014:Facilitation Approach for ESCO Projects

Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA)
25 Jun 2015: Roundtable Workshop “Financial mechanisms to transform the ESCO market in Thailand: Discussion of the NAMA proposal”
10 Feb 2015: Focus-Group Meeting "Challenges & Financial Barriers to the development of ESCO market in Thailand"
21-22 Nov 2014: Workshop on Monitoring and Evaluation of Energy Efficiency Policies
14 May 2014: Workshop on Defining Suitable EE-NAMA and International Support Needed
26 Aug 2013: Introductory Workshop - NAMA: Conceptual Framework and Development

International Know-how Transfer Information & Capacity Building
16 Jul 2015: Prezi Training
1 - 2 Apr 2015: Second Training on Energy Efficiency Indicators
25 Nov 2014: Capacity Building & Training on “Monitoring and Evaluation of Energy Efficiency Policies”
31 Aug - 6 Sep 2014: Study Trip to Denmark and Germany “Energy Efficiency Policy and Implementation in industrial and building sector ”
13 - 15 Mar 2014: Training Workshop on Results-based Management

Other events
9 Jun 2016: TGP-EEDP 4th Steering Committee *(The last steering committee meeting)
28-29 Jan 2016: Final Planning Workshop 2016
29 Oct 2015: Focus group meeting on 'Look back EEDP (2011-2030) and way forward to EEP 2015'
1 Oct 2015: Memorandum of Understanding (MoU) Signing Ceremony Regarding joint technical cooperation in Energy Efficiency in Building and ESCO facilitation approach between Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and German International Cooperation (GIZ)
3 Mar 2015: Final-year review workshop of TGP-EEDP project

Contact information

 • ดร. มิลู เบรึโพท
  ผู้อำนวยการโครงการ
  Email: milou.beerepoot@giz.de
  Tel:+66 2 612 1171   Fax: +66 2 612 1151