การฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเชิงนวัตกรรมถูกจัดขึ้นในเยอรมนี เน้นใช้เทคโนโลยีที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

แนวทางการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง (Nexus) มุ่งเน้นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างน้ำ พลังงานและความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการขั้นพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรได้อย่างประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ความมั่นคงของน้ำ พลังงานและอาหาร ล้วนขึ้นอยู่กับระบบนิเวศ และแหล่งทรัพยากรที่สำคัญอย่างที่ดิน น้ำและพลังงาน ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนี้ ซึ่งต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นทางเลือกใหม่ซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงที่เน้นส่งเสริมการผลิต-บริโภค-และทิ้ง กล่าวคือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยรักษาทรัพยากรให้มีใช้ไว้ได้นานที่สุด โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการของเสีย ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่และสนับสนุนการใช้ซ้ำ 
 
เมืองส่วนใหญ่ในเอเชีย เผชิญปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่คล้ายๆ กัน นั่นคือ ขยะที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ขยะที่ไม่ได้รับการคัดแยก ขยะที่มีอินทรีย์และความชื้นสูง รวมทั้งการขาดแคลนเชื้อเพลิงขยะ ที่จะถูกนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus) ของ GIZ จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบใหม่ที่เรียกว่า Maximum Yield Technology (MYT) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสามารถนำมาปรับใช้กับขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองในเอเชีย เพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 
การฝึกอบรมได้จัดขึ้นที่โรงงานบำบัดของเสีย Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) ในเมือง Ringsheim ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเน้นการอบรมเรื่องแนวคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน  รวมทั้งมีการเสนอแนะวิธีที่จะทำให้เมืองและประเทศที่เข้าร่วม สามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุตามความตกลงปารีส การมีส่วนร่วมของประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวาระการพัฒนาเมืองใหม่
 
การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คนจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ไทยและเวียดนาม ซี่งประกอบด้วยตัวแทนระดับสูง จากระดับประเทศไปจนถึงระดับรัฐของอินเดีย และจากระดับเมืองหลวงไปจนถึงระดับเมืองต่างๆ

ในวันแรกของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับการต้อนรับจาก Mr. Georg Gibis ประธานบริหารของ ZAK และ Mr. Hubert Wienands กรรมการผู้จัดการของ EUWelle โดยการฝึกอบรม มุ่งเน้นไปที่การอธิบายถึงประวัติและโครงสร้างของโรงงานบำบัดของ ZAK ซึ่งใช้เทคโนโลยี MYT รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่บำบัดต่างๆ โดยรอบ  ZAK เป็นสมาคมที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะในเรื่องการบำบัดของเสีย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเขตปกครองของ Emmendingen (EM) และ Ortenaukreis (OG) ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Ringsheim ที่มีผู้อยู่อาศัย 583,000 คนซึ่งผลิตขยะถึง 100,000 ตันต่อปี ขยะจากครัวเรือนถูกส่งไปยังโรงงาน ZAK โดยบริษัทเอกชน จากนั้น ZAK จะบำบัดของเสียโดยการรีไซเคิล การสกัดก๊าซชีวภาพ การนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการกำจัด นอกจากนี้โรงงาน ZAK ยังมีหน่วยธุรกิจที่เรียกว่า MYT Business Unit GmbH ซึ่งให้บริการด้านการถ่ายทอดความรู้และความก้าวหน้าในโครงการต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี MYT
 
สำหรับวันที่สอง ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษซึ่งใช้เชื้อเพลิงขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และถูกผลิตโดยโรงงาน ZAK และวันที่สาม ผู้เข้าร่วมยังได้เยี่ยมชมสถานที่และบริษัทต่างๆ เพิ่มเติม เช่น โรงงานซีเมนต์ Holcim (ที่ใช้เชื้อเพลิงขยะ) Wehrle (หนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีแก่ ZAK เช่น Multi Zone Rector หรือระบบทำขยะให้เป็นเนื้อเดียวกัน) และ Reterra (บริษัทบำบัดขยะอินทรีย์และผลิตก๊าซชีวภาพ) สำหรับการศึกษาดูงานในช่วงสองวันสุดท้าย ได้เน้นย้ำถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่ทำให้โรงงาน ZAK และเทคโนโลยี MYT ถูกหยิบยกให้เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในเยอรมนีและแนะนำวิธีการที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในภูมิภาคเอเชีย
 
อาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการบำบัดของเสียทางกลและทางชีวภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่ การทำเชื้อเพลิงขยะ ตลอดจนวิธีการประยุกต์ใช้
 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกในการอบรมครั้งนี้ และกล่าวว่ามุมมองและความรู้ใหม่ที่ได้รับ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการขยะมูลฝอยและการพัฒนาเมือง และต่างแสดงเจตนารมณ์ที่จะนำวิธีการของโรงงาน ZAK และเทคโนโลยี MYT มาปรับใช้กับพื้นที่ของตน
 

การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องเทคโนโลยีการจัดการขยะแบบใหม่ที่เรียกว่า Maximum Yield Technology (MYT) ถูกดำเนินการภายใต้โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus) ของ GIZ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และจัดขึ้นร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ICLEI South Asia) โรงงานบำบัดของเสีย Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) สมาคมการจัดการขยะมูลฝอยพิเศษ Kahlenberg และ EUWelle

ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอินเดีย ไทยและเวียดนามประกอบด้วย
ระดับประเทศ: Mr. Vijai Kumar Chaurasia ที่ปรึกษา องค์กรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขส่วนกลางกระทรวงการเคหะแลชุมชนเมืองแห่งรัฐบาลอินเดีย และ Mr.Sanjay Kumar Singh ผู้อำนวยการ NITI Aayog
ระดับรัฐ: Mr. Ibrahim Adoor Balakila กรรมการผู้จัดการ บริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมือง Karnataka (KUIDFC)
ระดับเมืองหลวง: นางสาวพนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ จากกรุงเทพมหานคร
ระดับเมือง: นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมสุขาภิบาลนครราชสีมา และ Mr. Pham Thanh Phuc รองผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

Gallery

Contact information

  • ราเชน ศาลางาม
    ผู้ประสานงานโครงการระดับภูมิภาค
    Email: rashane.sala-ngarm@giz.de