การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนับเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบูรณการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561: คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้องค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยระบุสาระสำคัญว่า การจะรักษาระดับอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส การดำเนินมาตรการต่างๆ จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ขณะที่ในวันเดียวกันนั้น GIZ ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผน ภายใต้โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียนรู้แนวทางการกำหนดเป้าหมายของแผนภายใต้หน่วยงานหรือแผนรายสาขาให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593

เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ สผ. ภายใต้ ทส. มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ซึ่งหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ถือเป็นภาคีและกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว เนื่องจาก ทส. มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร์ รวมถึงมาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ดังนั้น ความเข้าใจในบริบทของเนื้อหาและทิศทางการดำเนินงานร่วมกันจะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ บรรลุผลสำเร็จได้
.

ภาพที่ 2: จากซ้าย: ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
และ มร.ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย
เครดิตภาพ: GIZ/นายเด่นพงษ์ น้ำนวล

การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผน มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. ซึ่งการฝึกอบรมทั้งสองวัน ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายและแนวทางต่างๆ ในแผนแม่บทฯ รวมถึงแนวทางการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผน โดยการฝึกอบรมได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการจดจำเนื้อหา และฝึกการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนของแต่ละหน่วยงานหรือแผนรายสาขา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593

กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) โดย GIZ ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ สผ. ในการเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งของหน่วยงานจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นในการบูรณาการนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนงาน เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง
.


ภาพที่ 3: หลักสูตรฝึกอบรมที่ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายใต้ ทส.
จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงเป้าหมายของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
เครดิตภาพ
: GIZ/นางสาวอนุสรา แท่นพิทักษ์

การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือในโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทยเยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ปี .. 2561 - 2564) ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานในด้านการพัฒนานโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแปลงแผนแม่บทฯ ไปสู่การดำเนินงานในระดับภูมิภาคและจังหวัด ตลอดจนการสนับสนุนการจัดทำ MRV และกลไกทางการเงิน
 

เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ซึ่งจัดทำโดย สผ. ได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และถือเป็นกรอบนโยบายสำหรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศของประเทศ โดยแผนแม่บทฯ ได้ระบุถึงเป้าหมายของการดำเนินงานใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต์

Contact information

  • น.ส. ชุติมา จงภักดี
    ผู้จัดการโครงการ
    Email: chutima.jongpakdee@giz.de