ภาคเอกชนในอาเซียนเตรียมสร้างยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน พ.ศ. 2561 ตัวแทนจากสภาหอการค้าอาเซียน สมาคมนักธุรกิจและภาคเอกชนจำนวน 17 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะทำงานระดับภูมิภาคด้าน "ความร่วมมือของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา" ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีเพื่อศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีของเยอรมนี โดยได้รับการต้อนรับจากหลายหน่วยงาน อาทิ ตัวแทนจากสำนักงานของกระทรวงเศรษฐกิจ แรงงานและการเคหะประจำรัฐบาเดน เวิร์ธเทมเบิร์ก สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สถาบันอาชีวศึกษา และบริษัทเอกชนของเยอรมนี
 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เป็นเรื่องที่สมาชิกอาเซียนมองว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของการอาชีวศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันอาเซียนประสบปัญหาการขาดแรงงานที่มีคุณภาพ รวมถึงการไม่เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนภายใต้การสนับสนุนของโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET) ของรัฐบาลเยอรมนี จึงได้ริเริ่มโครงการการเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาอาชีวศึกษามากขึ้น
 
คณะทำงานระดับภูมิภาคด้าน "ความร่วมมือของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา" ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อมาดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะเรื่องหัวข้อการอาชีวศึกษาของอาเซียนในอนาคตที่จะระบุถึงปัญหาและเสนอทางออก เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาอาชีวศึกษา
 
ในโอกาสนี้ คณะทำงานฯ ได้เดินทางไปเยอรมนีเพื่อศึกษาถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีของเยอรมนีและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญ รวมทั้งเตรียมรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
 
“การศึกษาดูงานในเยอรมนีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่องานของพวกเรา การได้เยี่ยมชมสถาบันต่างๆ เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ เพราะการเยี่ยมชมแต่ละที่ล้วนเปรียบเสมือนการได้จิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาประกอบ ซึ่งช่วยให้พวกเราได้เข้าใจบทบาทของแต่ละภาคส่วนและแนวทางที่จะส่งเสริมระบบอาชีวศึกษาให้มีความแข็งแกร่งขึ้น” Atty. Maria Amalia Tiglayao-Cayanan ตัวแทนจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์และประธานสถาบันมัธยมศึกษากล่าว
 
ภายหลังจากการศึกษาดูงาน คณะทำงานฯ ก็ได้จัดประชุมคณะทำงานระดับภูมิภาคด้าน "ความร่วมมือของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 2 ขึ้น โดย Dato’ Palaniappan Joseph สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งมาเลเซีย ได้กล่าวในวันสุดท้ายของการประชุมว่า “ข้อได้เปรียบของคณะทำงานฯ นี้คือ สมาชิกแต่ละคนมีความสนใจในเรื่องการอาชีวศึกษาและอยากสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เราได้เห็นความทุ่มเทของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง”
 

คณะทำงานฯ เป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสมาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้การกำกับดูแลและการสนับสนุนของกองการศึกษา เยาวชน และการกีฬา สำนักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาลเยอรมนี ผ่านโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET) ของ GIZ

Gallery

Contact information