ประเทศไทยเตรียมความพร้อมสู่การเข้าถึงกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยในฐานะภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้แสดงเจตจำนงต่อประชาคมโลกที่จะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ได้ร้อยละ 20 จากกรณีปกติของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 และอาจเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านการเงิน องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และโอกาสในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF)  อย่างไรก็ตามประเทศไทยจำเป็นต้องมีหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน GCF อย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 18-21 กันยายน พ.ศ. 2561 GIZ และผู้เชี่ยวชาญ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและวิเคราะห์ช่องว่างของกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติจากกองทุน GCF รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และแผนที่นำทางเพื่อมุ่งสู่การได้รับการรับรองดังกล่าวต่อไป

การดำเนินการอยู่ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Climate Programme: TGCP)  และโครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (Green Climate Fund Readiness and Preparatory Support Programme II) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักเลขาธิการกองทุน GCF กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ผ่าน GIZ ร่วมกันดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมในการขอรับการรับรองจากกองทุน GCF ซึ่งเป็นกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานภายในประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุน GCF รวมถึงผลักดันการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนให้เกิดการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
การได้รับการรับรองจาก GCF จึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยที่จะสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ต่อไป
  

การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเงินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) เป็นกลไกทางการเงินภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของประชาคมโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ และมีความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกองทุนให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนภูมิอากาศสีเขียวคำนึงถึงความเป็นเจ้าของประเทศและความต้องการของประเทศเป็นหลัก สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greenclimate.fund

  

Contact information