ไทยและเยอรมนี ร่วมศึกษาศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำและน้ำเสีย  (WaCCliM) ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการน้ำเสียชุมชนในประเทศไทยขึ้น ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายชีระ วงศบูรณะ รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และ Mr. Soeren Rued ผู้อำนวยการโครงการ WaCCliM กล่าวเปิดงาน
 
ภายในงาน มีการนำเสนอผลการศึกษาศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจัดการน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ ผู้แทนคณะที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จากการศึกษาและประเมินข้อมูลจากการจัดการน้ำเสียชุมชนของ อจน. พบว่า ภาคการจัดการน้ำเสียชุมชน มีศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 0.8 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2573 ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศจำนวน 92 แห่ง สามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา เพื่อนำผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคการจัดการน้ำเสียชุมชนในประเทศไทยต่อไป

Gallery

Contact information