นับถอยหลังสู่ประธานอาเซียน: ไทยจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย และบทบาทผู้นำของไทยในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับถอยหลังสู่ประธานอาเซียนปีหน้า

โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 50 คน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย และหารือกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นหลักภายใต้แนวทางการดำเนินงานการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ได้จัดตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2552  เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีเพื่อให้ประเทศสมาชิกเสนอแนะความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ GIZ จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย และบทบาทผู้นำของประเทศไทยในประเด็นด้ังกล่าว 
(รูปภาพ โดย นางสาวอนุสรา แท่นพิทักษ์)

กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  ดำเนินแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน (Thai-German Climate Programme: TGCP) โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างศักยภาพรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

แผนงานนี้ ให้การสนับสนุน สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหนึ่งในคณะทำงานแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ แผนงานยังให้การสนับสนุนประเทศไทยในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาเซียนอีกด้วย

Contact information

  • น.ส. อนุสรา แท่นพิทักษ์
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์แผนงาน
    Email: anusara.tanpitak@giz.de