สำนักงานพัฒนาแห่งชาติมองโกเลียและ GIZ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) และดำเนินการโดย GIZ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) และรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (ICLEI)  ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานพัฒนาแห่งชาติมองโกเลีย (NDA) เพื่อร่วมกันดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความร่วมมือดังกล่าวนี้จะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งภาคน้ำ พลังงานและความมั่นคงด้านอาหาร โดยพิจารณาจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนและการใช้วิธี "การคิดนอกกรอบ"
 
การดำเนินงาน จะเริ่มในส่วนของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากที่ดิน พลังงาน น้ำและสุขาภิบาล ตลอดจนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในอูลานบาตอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย ที่มีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด
 
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานระดับประเทศ จะต้องเริ่มจากการสร้างกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ดังนั้นข้อเสนอแนะที่ถูกนำเสนอในที่ประชุม คือ การปรับเปลี่ยนนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร และเกิดการบูรณาการนโยบายด้านต่างๆ
 
แนวคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียน" ยังทำหน้าที่เป็นวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
 
สำนักงานพัฒนาแห่งชาติมองโกเลีย (NDA) ดำเนินการพิจารณ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นผลสำเร็จและได้จัดทำ "แนวทางการกำหนดทิศทางนโยบายที่สำคัญ" ซึ่งได้มีการนำเสนอไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ต่อคณะรัฐมนตรีมองโกเลียเพื่อขออนุมัติ
 
ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จะมีการจัดตั้งคณะทำงาน 8 กลุ่มขึ้นเพื่อทำงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs ) ของประเทศมองโกเลีย ซึ่งจะใช้วิธีการแบบบูรณาการโดยนำตัวชี้วัดของ SDGs มาใช้กับการดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
 
NDA ได้ศึกษาตัวชี้วัดของ SGDs และได้ข้อสรุปว่ามองโกเลียมีข้อมูลที่จัดเก็บโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดถึง 113 ตัวจากทั้งหมด 244 ตัวชี้วัด ที่เหลืออีก 111 ตัวชี้วัด ยังต้องรอการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลต่อไป
 
ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ GIZ ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ฝึกอบรม เรื่องการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการร่วมกับ NDA เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนและการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพในด้านพลังงาน น้ำ สุขาภิบาล มลพิษทางอากาศและการวางแผนพัฒนาเมือง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เมืองอูลานบาตอร์ สมาคมวิชาชีพและส่วนงานสาธารณูปโภค ได้มีส่วนร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ในภาคส่วนแรกของความร่วมมือในกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ก็คือ การจัดการขยะมูลฝอย
 
เนื่องจาก NDA กำกับดูแลการลงทุนของภาคเอกชนต่างประเทศ NDA จึงเป็นผู้นำในคณะทำงานที่ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลมองโกเลียเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับอูลานบาตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
การย่อยสลายของเสีย (ขยะ)
หากพิจารณาถึงการย่อยสลายของเสีย (ขยะ) ในมองโกเลียบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้นต่ำแล้ว การเผาขยะถือเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม พลังงานความร้อนที่ถูกผลิตขึ้น สามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองที่จะถูกส่งผ่านไปยังเครือข่ายไฟฟ้าแรงสูง น้ำเสียสามารถบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากอูลานบาตอร์กำลังขาดแคลนน้ำบาดาล อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายแง่มุมที่ต้องนำมาพิจารณาว่าการเผาขยะถูกทำในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่
 
เทคโนโลยี / ตัวกรองที่ล้ำสมัย
สิ่งที่สำคัญที่สุดและมีราคาแพงที่สุดของโรงเผาขยะ คือตัวกรองที่ใช้ในการลดการปล่อยมลพิษ โรงงานเผามักไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ใช้เทคโนโลยีตัวกรองที่ล้ำสมัยเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
 
การปล่อยก๊าซ ที่มาจากปล่องไฟของโรงเผาขยะอาจเป็นพิษสูงหากไม่ถูกเผาไหม้อย่างเหมาะสม และการเผาไหม้ก๊าซพิษจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูง (สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส)
 
การจัดการน้ำเสีย
โรงเผาขยะยังผลิตน้ำเสีย  (น้ำชะขยะ) ซึ่งน้ำเสียของโรงเผาขยะเป็นพิษสูงและต้องได้รับการบำบัด การปล่อยทิ้งและต้องมีมาตรฐานสำหรับการปล่อยทิ้ง นอกจากนี้ แนวทางสำหรับการบำบัดและการปล่อยน้ำเสียต้องถูกนำมาพิจารณา
 
การควบคุมดูแล
การปล่อยมลพิษของโรงเผาขยะจะต้องได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศที่เกิดจากก๊าซพิษ ที่น่าสนใจก็คือ ถ้ามลพิษทางอากาศจากสารพิษ เช่น โลหะหนัก ไดออกซิน ฯลฯ เกิดขึ้น จะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดได้โดยการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่รอบๆ โรงงานเผาขยะ
 
มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบดูแล จะต้องมีการจัดทำมาตรฐานและต้องมีการเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนะให้ใช้มาตรฐานยุโรป ซึ่งเบื้องต้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานมาตรฐานและมาตรวิทยามองโกเลีย (MASM) หลังจากนั้นจะมีการปรับมาตรฐานของยุโรปมาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์มองโกเลีย
 
มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (FIT)
เมื่อจะนำมาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (FIT) มาปรับใช้ ก็จะต้องมีการตรวจสอบ เนื่องจากพลังงานที่ถูกผลิตขึ้นไม่ได้เป็นทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานชีวมวล อย่างไรก็ตาม FIT ก็น่าจะจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนค่อนข้างสูง)
 
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย
การให้คำปรึกษาของโครงการแก่ NDA และคณะทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเกี่ยวกับข้อเสนอด้านเทคนิค / เทคโนโลยีที่ถูกเสนอโดยนักลงทุน (การประเมินเทคโนโลยีที่ถูกเสนอ)
เทคโนโลยีล้ำสมัยที่ใช้ในยุโรป
การเปรียบเทียบการลงทุนที่คล้ายคลึงกันในประเทศอื่น ๆ (ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และยุโรป)
การประเมินผลการศึกษาความเป็นไปได้
มาตรฐานและบรรทัดฐานที่จะใช้ รวมถึงการสนับสนุนการแปลจากภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษามองโกเลีย
การเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำกับดูแล
- กรอบการกำกับดูแล
 

สำนักงานพัฒนาแห่งชาติมองโกเลีย  (NDA) เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินการและการตรวจสอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในบริบทนี้ NDA ยังสนับสนุนการระบุภาคอุตสาหกรรมชั้นนำและกำหนดนโยบายที่เหมาะสมในการลงทุนการให้สัมปทานและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน
 
สำหรับการพัฒนานโยบายและการวางแผนอย่างละเอียด แนวทางใหม่มุ่งเน้นที่:
- แนวทางการมีส่วนร่วมที่เน้นการวางแผนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ และกลุ่มต่างๆ ทางสังคม
- วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้พัฒนานโยบายและวางแผนโดยอิงจากการศึกษาและหลักฐานการค้นคว้าวิจัย
- แนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยอิงจากการพัฒนามนุษย์และความเป็นอยู่ของมนุษย์
- ผลลัพธ์หรือวิธีการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การบูรณาการการติดตามและประเมินผล

Contact information