กฟผ. เข้าร่วมประชุม Asia Clean Energy Forum 2018 สนับสนุนนโยบายและเทคโนโลยีสีเขียวในไทย

ทีมผู้จัดการเงินทุนโครงการของกองทุน RAC NAMA และคุณเดนีส อันเดรส ที่ปรึกษาแผนงาน Proklima เข้าร่วมบรรยายโครงการ NAMA ที่ส่งเสริมการสร้างนโยบายและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศไทยและการดำเนินงานของกองทุน RAC NAMA ที่การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย Deep Dive Workshop ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวที่มีประสิทธิภาพผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยีและนโยบาย” ในงานสัมมนานานาชาติ Asia Clean Energy Forum (ACEF) 2018
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2561 ผู้แทนทีมผู้จัดการเงินทุนโครงการของกองทุน RAC NAMA จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคุณเดนีส อันเดรสได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผสานประสิทธิภาพพลังงานและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น” ซึ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพพลังงานและเทคโนโลยีทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคุณเดนีสกล่าวแนะนำโครงการ NAMA และอธิบายว่าโครงการมีส่วนช่วยส่งเสริมด้านนโยบายและเทคโนโลยีในประเทศไทย เช่น การผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้แทนกฟผ. ได้อธิบายถึงการดำเนินงานด้านการเงินภายใต้กองทุน RAC NAMA รวมถึงองค์ประกอบและกระบวนการต่างๆ ของกองทุน โดยมีวิทยากรจาก Energy Efficiency Services Limited (EESL), Centre for Advanced Research in Building Science and Energy มหาวิทยาลัย CEPT ในประเทศอินเดีย และ Ozone Secretariat จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เข้าร่วม ภายหลังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมได้เสวนาเรื่องมาตรการนโยบายใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนามาตรฐานอาคารและอุปกรณ์ทำความเย็นต่อไป
 
การประชุมย่อยนี้ ถูกจัดขึ้นโดยทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  และ Kigali Cooling Efficiency Program (K-CEP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนานานาชาติ ACEF 2018  และถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลใหม่ๆ ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่านับเป็นโอกาสอันดีของกฟผ. ในฐานะผู้จัดการเงินทุนโครงการของกองทุน RAC NAMA ที่ได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และตัวแทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
 
งานสัมมนานานาชาติ  ACEF 2018 ถือเป็นหนึ่งในงานสัมมนาด้านพลังงานสะอาดงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2561 ที่สำนักงานใหญ่ของ ADB กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และทบวงการพลังงานของเกาหลี (KEA) โดยมีผู้ทำงานด้านพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงานกว่า 500 ท่านเข้าร่วม ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาระบบพลังงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยถึงปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมหาวิธีการจัดการความท้าทายในการทำงานเรื่องพลังงานสะอาดของภูมิภาค
 

กองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thailand RAC NAMA) โดยมีกฟผ. รับหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินทุนโครงการของกองทุน RAC NAMA ในนามรัฐบาลไทย กฟผ. ได้ลงนามสัญญาให้ทุนกับ GIZ ในเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้น กฟผ. จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารเงินทุนและพัฒนามาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เงินทุนแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรสำหรับเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยได้มากขึ้น

 

Proklima
Proklima เป็นแผนงานหนึ่งที่ GIZ ดำเนินงานในนามกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนมาใช้ โดย Proklima เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่เป็นมิตรกับชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ เช่น ไฮโดรคาร์บอน แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 Proklima ได้รับเงินทุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการและด้านการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติแห่งพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

Gallery

Contact information