​การฝึกอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายประเทศเมียนมา

ตามที่โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงของ GIZ  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ได้สนับสนุนกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมา (MoTC) ปรับปรุงกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนให้สอดคล้องกับข้อตกลงยุโรปว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายระหว่างประเทศทางถนน (ADR) 2017 ขณะนี้ ADR ได้จัดแปลเป็นภาษาเมียนมาเสร็จสมบูรณ์แล้วและมีการออกกฎกระทรวงทั้งหมด 6 ฉบับ ได้แก่
1. การจัดประเภทการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน และกฏระเบียบสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนทั้งในประเทศและข้ามแดน
2. การติดแผ่นป้ายวัตถุอันตรายสำหรับยานพาหนะ
3. การติดฉลากสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
4. การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
5. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
6. เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย โครงการฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฏหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายที่ปลอดภัยในประเทศเมียนมา การฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีไว้ประจำรถขณะขนส่งวัตถุอันตราย และการติดแผ่นป้ายวัตถุอันตรายสำหรับยานพาหนะ
 
ในตอนท้ายของการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการและบังคับใช้กฏกระทรวงทั้งหกรายการ อาทิ ตำรวจจราจรซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบรถบรรทุกบนท้องถนนรับทราบว่าควรตรวจสอบอะไรและอย่างไร การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมปาร์ครอยัลย่างกุ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 คนจากกรมการขนส่งทางถนน คณะกรรมการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม บรรษัทปิโตรเคมีเมียนมา กรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตำรวจจราจร
 

ประเทศเมียนมาได้กลายเป็นภาคีแห่งข้อตกลงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตราย ได้แก่ กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน และความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาคผนวก 1 ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามข้อตกลงยุโรปว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายระหว่างประเทศทางถนน (ADR) และกลุ่มประเทศอาเซียนต้องนำมาปรับใช้เป็นข้อตกลงทางการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการคมนาคมขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

Gallery

Contact information