เปิดฝึกอบรมเรื่องการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ณ เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

การฝึกอบรมเพื่อแนะนำแนวทางการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง (Urban Nexus) และเครื่องมือเฉพาะสำหรับวิเคราะห์ความท้าทายในเมืองได้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันที่ 8 - 11 พฤษภาคมปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
ในการฝึกอบรม Urban Nexus ครั้งนี้ มีตัวแทนของกระทรวง หน่วยงานระดับประเทศ หน่วยงานระดับเมือง องค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาจำนวน 40 คนเข้าร่วม ส่วนการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาแห่งชาติ (NDA)  กับโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus) ของ GIZ  ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและกระชับความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านระบบนิเวศ สังคมและเศรษฐกิจในประเทศมองโกเลีย
 
ในช่วงพิธีเปิด นาย B. Bayarsaikhan ประธาน NDA และดร. Christian Glass เลขาธิการเอกของสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความร่วมมือระหว่าง NDA และ GIZ ที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ในอดีตและส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การมีส่วนร่วมของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDCs) และวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนของมองโกเลีย (SDV) เข้าสู่วิธีการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง
 
สองวันแรกของการฝึกอบรม Urban Nexus ได้มีการนำเสนอวิธีการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมือง (Urban Nexus) ที่ครอบคลุมเรื่องการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการของภาคน้ำ พลังงานและอาหาร ซึ่งเป็นที่เข้าใจว่าเป็นวิธีการภายใต้กรอบของเศรษฐกิจหมุนเวียนและวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Doljinsuren หัวหน้าแผนกพัฒนาและวางแผนของ NDA ได้นำเสนอวิธีเชื่อมโยงไปสู่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศมองโกเลียและสถานะปัจจุบันของประเทศ นอกจากนี้ การฝึกอบรมยังได้กล่าวถึงความท้าทายในเมืองอูลานบาตอร์ เช่น การขาดน้ำประปา น้ำเสียและระบบสุขาภิบาล อุปสงค์และอุปทานของพลังงาน มลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเมือง รวมทั้งการวางแผนพัฒนาเมือง และได้มีการวิเคราะห์ความท้าทายดังกล่าว พร้อมให้ความสำคัญไปที่ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งเชิงแนวดิ่ง ซึ่งหมายถึงการประสานงานระหว่างองค์กรและสถาบันระดับประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  และเชิงแนวราบ ซึ่งหมายถึง การประสานงานระหว่างองค์กรและสถาบันในระดับเดียวกัน
 
ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้วิธีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างเขตอำนาจปกครองต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิค และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันต่างๆ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันหรือองค์กรนี้ สามารถนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการวางแผนแบบองค์รวมที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีระบบการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนความเกี่ยวข้องของเมืองต่างๆ กับวาระโลก
 
ในส่วนของการอบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดฝึกอบรมและปัจจัยที่นำไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี อีกทั้งยังได้ฝึกฝนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ท่าทางที่เหมาะสม วิธีการโน้มน้าวผู้ฟัง เทคนิคการพูดให้เห็นภาพและวิธีการจัดการกับอุปสรรคและความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นขณะฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จะจัดขึ้นอีกในอนาคต
 
การจัดฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองและการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" ดำเนินการภายใต้กรอบของโครงการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการของเมืองในเอเซีย (Urban Nexus) ของ GIZ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (BMZ) และจัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาแห่งชาติ (NDA)  ของประเทศมองโกเลีย การฝึกอบรมได้ถูกดำเนินการโดยวิทยากรสองท่านจากองค์กร Denkmodell GmbH ประเทศเยอรมนี

Gallery

Contact information

  • รูธ เอิร์ลเบค
    ผู้อำนวยการโครงการ
    Email: ruth.erlbeck(at)giz.de