กฟผ. แจ้งความคืบหน้ากองทุน RAC NAMA ขณะเยี่ยมเยียน GIZ สำนักงานใหญ่เยอรมนี

ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะที่เป็นผู้จัดการเงินทุนโครงการของกองทุน RAC NAMA ได้แจ้งความคืบหน้าและหารือเรื่องแผนการดำเนินงานของกองทุน พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่สำนักงานใหญ่ของ GIZ ที่เมืองเอชบอร์น ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมปี พ.ศ.2561

คณะผู้แทน กฟผ. ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายการจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก และฝ่ายการเงิน ได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ GIZ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับแผนงานของกองทุน RAC NAMA ภายใต้กรอบสัญญาการให้ทุนระหว่าง GIZ และกฟผ. ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560 และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  กฟผ.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินในประเทศไทยจำนวน 4 แห่ง และเริ่มออกแคมเปญส่งเสริมการขายตู้เย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติภายในประเทศแล้ว สำหรับกลไกการสนับสนุนทางการเงินอื่น ๆ ภายใต้กองทุน RAC NAMA จะดำเนินการเป็นลำดับถัดไป
 
ในโอกาสนี้ คณะผู้แทน กฟผ. ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของ GIZ ที่มีการติดตั้งปั๊มความร้อน (Heat pump)  ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีผลิตน้ำร้อนเพื่อการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ  ทางคณะผู้แทนฯ ได้เรียนรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอาคารขนาดใหญ่ด้วย
 
นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของ GIZ  ในหลายหัวข้อ เช่น บทบาทและภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ความคืบหน้าและผลลัพธ์โครงการด้านเทคโนโลยีสีเขียว โครงการด้านการประหยัดพลังงานและมาตรการทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความเข้าใจ รวมทั้งได้พัฒนาความร่วมมือ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการและกับประเทศชาติต่อไป
 
GIZ และ กฟผ. ได้ลงนามสัญญาให้ทุนจำนวน 8.3 ล้านยูโร (ประมาณ 320 ล้านบาท) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน NAMA Facility โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทย ดังนั้นเงินจำนวน 8.3 ล้านยูโรนี้จึงถูกจัดตั้งเป็นกองทุน RAC NAMA ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) ในประเทศไทยของ GIZ
 
กฟผ. ในฐานะผู้จัดการกองทุน RAC NAMA ทำหน้าที่บริหารเงินทุนและพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมและผลักดันการผลิตและใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเงินทุนแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรสำหรับเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวในประเทศไทย จึงคาดว่าจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในประเทศไทยได้มากขึ้น
 

Proklima
Proklima เป็นแผนงานหนึ่งที่ GIZ ดำเนินงานในนามกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนมาใช้ โดย Proklima เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางเลือกที่เป็นมิตรกับชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ เช่น ไฮโดรคาร์บอน แอมโมเนียและคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แผนงาน Proklimaได้รับเงินทุนจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการและด้านการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อดำเนินการตามข้อบัญญัติแห่งพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

Gallery

Contact information