สผ. จับมือ ยผ. ลงนามความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เมืองและชุมชนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2561 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ (ยผ.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ. ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6

การลงนามความร่วมมือฯ ระหว่างสองหน่วยงานครั้งนี้ เป็นผลมาจากการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงระหว่างสองหน่วยงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกับ ยผ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ เนื่องจากการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวฯ สู่การปฏิบัติจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ หากไม่มีการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ควบคู่กันไป

การลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ “กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้คำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นวางแผน ออกแบบ พัฒนาที่อยู่อาศัย และเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและปรับตัวของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวทิ้งท้าย  

Gallery

Contact information

  • พิมกานต์ ขัตติยวงศ์
    ที่ปรึกษาโครงการ
    Email: pimkarn.kattiyavong@giz.de
    Tel:+0897569904