เยอรมนีสนับสนุนงบประมาณ 690 ล้านบาท ร่วมจัดตั้งแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 รัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีร่วมกับรัฐบาลไทยเปิดตัว “แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน” โดยใช้งบประมาณจากแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ผ่านการดำเนินงานของ GIZ  ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศของ GIZ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้การทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย
 
ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวเน้นย้ำในพิธีเปิดตัวแผนงานฯ ว่า “ทั้งประเทศไทยและเยอรมนีมีความร่วมมือทางวิชาการและให้การสนับสนุนด้านการเงินมาเป็นเวลากว่า 60 ปี โดยมีความร่วมมือหลากหลายด้านและประสบความสำเร็จอย่างดีในแทบทุกโครงการ ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการใช้พลังงานสูงขึ้น จึงส่งผลให้รัฐบาลไทยเร่งสนับสนุนนโยบายที่มีเป้าหมายในการหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีเพิ่มขึ้น” ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล แสดงเจตจำนงในการที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรไทยเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวและพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์จากเยอรมนี เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย
 
นายสเตฟาน คอนเทียส กรรมาธิการ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) “ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 เป็นต้นมา BMU ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการในประเทศไทยมากกว่า 13 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านยูโร (ประมาณ 1,900 ล้านบาท) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการปกป้องผืนป่าเพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับแผนงาน IKI ใหม่ที่เรากำลังเปิดตัววันนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรัฐบาลเยอรมนีและไทยต่างให้ความสำคัญและพร้อมเร่งดำเนินการตามข้อตกลงปารีสและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยเร็วที่สุด”
 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณ BMU และ GIZ ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลมาปรับให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ร่วมกับนโยบายระดับชาติ พร้อมทั้งกล่าวว่า “ประเทศไทยมีความรุดหน้าในการนำผลของการเจรจาหารือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากลมาปรับใช้เป็นนโยบายระดับชาติ ในส่วนของการจัดทำและจัดส่ง Nationally Determined Contribution (NDC) หรือเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้น ประเทศไทยตั้งเป้าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวางแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งจัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2573 โดยกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ณ ปี พ.2573 ที่ร้อยละ 20–25 และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน จะเป็นส่วนสำคัญที่กระทรวงฯ จะเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วย เพื่อขยายความร่วมมือและร่วมดำเนินงานในระยะต่อไป”
 
นายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางของแผนงานนี้ว่า “แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ยึดหลักการดำเนินงานบนพื้นฐานการมีสัมพันธภาพอันใกล้ชิดและมีมาอย่างยาวนานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินแผนงานฯ ที่มีหลากหลายสาขา อันประกอบด้วยสาขาพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ GIZ ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมมือกับโครงการอื่นๆ ของไทยอย่างใกล้ชิดในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด”
 
แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI)  ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 17.9 ล้านยูโร (ประมาณ 690 ล้านบาท) ให้แก่รัฐบาลไทยในการดำเนินแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน เป็นระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่พ.ศ. 2561- 2564) โดยดึงภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาสภาพภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานไทยหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำและกรมการข้าว

ภาพบรรยากาศในงานทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ทีนี่

Gallery

Contact information