GIZ แต่งตั้ง มร.ทิม มาเลอร์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย

GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซียประกาศแต่งตั้ง มร.ทิม มาเลอร์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

ก่อนหน้าการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย และมาเลเซีย มร.มาเลอร์ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ GIZ ประจำประเทศไทย เช่น ผู้ประสานงานด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) และเป็นโฆษกของเครือข่ายการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงานและน้ำในเอเชีย  (TUEWAS)

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 มร. มาเลอร์ ได้ดำรงตำแหน่ง Key Account Manager ในสำนักงานประสานงานของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณู แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง GIZ และ BMUB รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสู่กลไกลดโลกร้อน NAMA Facility ของประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร มร. มาเลอร์ ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประสานงาน และดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ที่ BMUB นอกจากนั้น ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553 ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการที่มอบหมายให้ BMUB ดูแลรับผิดชอบการดำเนินการโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป 

มร. มาเลอร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา European Studies จากมหาวิทยาลัย Freie Universität และระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Eberhard Karls Universität Tübingen

มร. มาเลอร์ เข้ารับตำแหน่งแทน มร.ชเตฟาน เฮลมิง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทย และมาเลเซีย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559
 

“ผมรู้สึกดีใจที่เข้ามารับตำแหน่งนี้  ในปีต่อๆ ไป เราจะทำงานเพื่อขยายความร่วมมือในกรอบความร่วมมือไทย - เยอรมันในประเด็นที่สำคัญๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตร พลังงานและการคมนาคมขนส่ง และเราจะสานต่อการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ ของประเทศเยอรมนี สหภาพยุโรป ผู้ให้ทุนทวิภาคี องค์กรระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ บริษัทเอกชนและอื่นๆแต่ที่สำคัญที่สุดผมตั้งใจที่จะกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วนความร่วมมือของประเทศไทย”

Contact information

  • กาญจนา งามกาหลง
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
    Email: kanjana.ngamkalong@giz.de