ผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : เสวนาเรื่องการปรับตัวในภาคเมือง ในงานวันผังเมืองโลก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day) ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดงานสัมนาทางวิชาการเรื่อง วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง หรือ New Urban Agenda ขึ้น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

มร. ไฮริช กูเดนุส ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk based National Adaptation Planning Project) ได้ร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ การดำเนินงานภายใต้วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง โดยได้มุ่งประเด็นสำคัญไปที่การปรับตัวของภาคเมืองในระดับต่างๆ จากจากความเสี่ยงจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการตรวจสอบและประเมินเพื่อการบริหารจัดการเมืองที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกรณีศึกษาจากประเทศเยอรมันในการขับเคลื่อนการผังเมืองภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานสัมนาทางวิชาการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 500 คน โดยเนื้อหาของการสัมนานอกเหนือจากเรื่องการผังเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังรวมถึงการขับเคลื่อนการผังเมืองในระดับสากล การประยุกต์ใช้โครงสร้างสีเขียว และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai Framework)

Contact information

  • พิมกานต์ ขัตติยวงศ์
    Email: pimkarn.kattiyavong@giz.de
    Tel:+66 2 298 6587   Fax: +66 2 298 6587
  • 60/1 ชั้น 7 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6   
    แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์ (+66) 2 298 6587-88  โทรสาร (+66) 2 298 6589