สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานและฉลากด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ​​“แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสูง และฉลากมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น” (Best Practice Workshop on MEPS HEPS & Labelling in RAC sector) ณ โรงแรม วี โฮเทล กรุงเทพ

การสััมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว และมร.ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการโครงการฯ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) เข้าร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทางโครงการฯ จะจัดทำแนวทางในการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานและฉลากมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเพื่อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา
- เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสูง และฉลากมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- เพื่อนำเสนอข้อมูล โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากต่างประเทศในการส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสูง และการเพิ่มการใช้ฉลากมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
- เพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมเกณฑ์การตรวจวัดและทวนสอบ

เอกสารในการสัมมนา
- กำหนดการ
- แนวทางและกรณีศึกษาในต่างประเทศ (HEAT)
- การทดสอบตามมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI)
- แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ ASEAN SHINE (DEDE)
- แนวทางการกำหนดมาตรฐาน MEPS HEPS & Labelling ของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (HEAT)
- ประสบการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการ (FTI, Air Con Club)

ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ได้ที่: https://goo.gl/oCWfQ3

Gallery

Contact information

 • พสุ ศิริเสรีวรรณ
  ผู้ประสานงานโครงการ
  Email: racnama@giz.de
 • สำนักงาน GIZ กรุงเทพฯ  (โครงการ RAC NAMA)
  193/63 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16)
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
  กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย