โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจัด "การฝึกอบรมการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนขั้นพื้นฐาน"

ประเทศสมาชิกอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้ลงนามในข้อตกลงการขนส่งสินค้าอันตรายข้ามพรมแดน ซึ่งได้แก่ พิธีสารอาเซียน 9 เรื่องสินค้าอันตราย ในปีพ.ศ. 2545 และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาคผนวก 1 เรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายในปี พ.ศ.2547 ข้อตกลงระดับภูมิภาคทั้งสองนี้กำหนดให้ภาคีคู่สัญญานำมาตรการไปใช้หรือปรับใช้ ภายใต้ข้อกำหนดสากลในการขนส่งสินค้าอันตราย ได้แก่ ข้อแนะนำในการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ (ข้อกำหนดของกฎระเบียบต้นแบบมาตรฐานตามข้อแนะนำของสหประชาชาติ) และข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน

ทั้งสองมาตรการมีโครงสร้างเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายมากกว่า เช่น ตัวถังบรรจุ อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด และคุณสมบัติของผู้ขับขี่และทำงานบนรถ เป็นต้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้จัด "การฝึกอบรมการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนขั้นพื้นฐาน" เพื่อสร้างความเข้าใจและระบุขั้นต่อไปในการดำเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 19 คน จากกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแห่งเมียนมา

Gallery

Contact information

  • วิลาสินี ภูนุชอภัย
    ผู้อำนวยการร่วมโครงการ
    Email: wilasinee.poonuchaphai@giz.de