ไทยจับมือเยอรมนี ผนึกกำลังวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นำร่องในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน รวมประมาณ 300 คน
  
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (BMUB) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 เข้าสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความสอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
 
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องจำนวน 17 จังหวัดและ 32 เทศบาล ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศมาร่วมฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนมีการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนในระดับจังหวัดด้วย โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีการนำข้อมูลภูมิอากาศในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตมาวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายของแผนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ฝึกอบรมการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการดำเนินงานและกำหนดแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับท้องถิ่น โดยถอดบทเรียนจากการดำเนินการในปัจจุบัน และโครงการฯ มีแผนที่จะขยายผลการดำเนินการไปยังอีก 60 จังหวัดที่เหลือต่อไป
                       
สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าของการประชุมเป็นการนำเสนอนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการดำเนินการสู่การปฏิบัติ จากนั้นเป็นการนำเสนอความสำเร็จของการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น” โดยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลนครหาดใหญ่
                       
กิจกรรมในช่วงบ่ายเริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะต่อไปอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จนสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายคริสโตป ไมเรสส์ ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร
 
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2593 และแผนปฏิบัติการรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นำร่องต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จนสิ้นสุดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทั่วไปได้รับชมอีกด้วย
  
พื้นที่นำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ
 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
 4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
 5. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์
 7. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
 9. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
 10. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
 11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
 13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
 14. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
 15. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี
 16. เทศบาลเทศบาลตำบลบางเลน
 17. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
 18. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 19. เทศบาลเมืองลำตาเสา
 20. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
 21. เทศบาลเมืองแก่งคอย
 22. เทศบาลเมืองชะอำ
 23. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
 24. เทศบาลนครระยอง
 25. เทศบาลนครเชียงราย
 26. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 27. เทศบาลตำบลเมืองเก่า
 28. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 29. เทศบาลตำบลเวียงสา
 30. เทศบาลนครนครสวรรค์
 31. เทศบาลตำบลลาดยาว
 32. เทศบาลเมืองหนองสำโรง
 33. เทศบาลตำบลศรีธาตุ
 34. เทศบาลตำบลพระลับ
 35. เทศบาลตำบลหนองบัว
 36. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 37. เทศบาลตำบลขุนหาญ
 38. เทศบาลเมืองเดชอุดม
 39. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 40. เทศบาลเมืองทุ่งสง
 41. เทศบาลเมืองกระบี่
 42. เทศบาลนครหาดใหญ่
 43. เทศบาลตำบลเชิงแส
 44. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล
เอกสารและวิดีโอที่จัดแสดงในงาน
วิดีโอ  We know enough! Climate Change Adaptation 
คลิกที่นี่ สำหรับเวอร์ชั่นภาษาไทย
และสำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

PowerPoint Presentation
1. นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและท้องถิ่น
3. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
4. ผลการดำเนินงานด้านนโยบาย และแนวคิดด้านนโยบาย
5. การแนะนำเบื่้องต้นก่อนเข้าสู่การนำเสนอโปสเตอร์เรื่องแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ
8. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะต่อไปอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

Factsheet
1. กรณีตัวอย่างการบูรณาการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่บริบทการพัฒนาจังหวัดกระบี่
2. กรณีตัวอย่างการบูรณาการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่บริบทการพัฒนาจังหวัดระยอง
3. กรณีตัวอย่างการบูรณาการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่บริบทการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ
4. กรณีตัวอย่างการบูรณาการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่บริบทการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

Roll ups
1. แผนแม่บท 1
2. แผนแม่บท 2
3. RISK NAP 1
4. RISK NAP 2
5. การพัฒนาพลังงานทดแทน 1
6. การพัฒนาพลังงานทดแทน 2
7. การพัฒนาพลังงานทดแทน 3
8. การพัฒนาพลังงานทดแทน 4

Standy
1. ภาคกลางและภาคตะวันออก
2. าคเหนือ
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้

Pull Frame
1. แผนที่
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
https://goo.gl/photos/tcZBocgYrbopmTCe6
 

Gallery

Contact information

 • มร.คริสโตป ไมเรสส์
  ผู้อำนวยการโครงการ
  Email: christoph.mairesse@giz.de