ประกาศรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียน     ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็นไทย
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น ( RAC NAMA) มีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนประเทศไทยให้สามารถบรรลุ เป้าหมายการลดการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ได้แสดง เจตจานงไว้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 5 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2564
 
ในการนี้โครงการ RAC NAMA มีความประสงค์ที่จะประกาศเปิดรับการลงทะเบียนจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็นไทย เพื่อแจ้งความจานงในการเข้าร่วมโครงการ RAC NAMA ในการขอรับการ สนับสนุนทางเทคนิค โดยมุ่งเน้นศึกษาการปรับปรุงสายการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง และใช้ สารทาความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น HC-290 และ HC-600a เป็นต้น) โดยเปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560

ดังนั้น โครงการ RAC NAMA จึงขอเชิญชวนบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็นไทย ที่สนใจเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งจดหมายแจ้งความจานง (Expression of Interest: EoI) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงทะเบียน (ปรากฎ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน มายังโครงการ RAC NAMA และหลังจากนี้โครงการฯ จะแจ้งผลการ คัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ RAC NAMA อย่างเป็นทางการ (Letter of Acceptance) ภายใน 45 วันหลังจากวันปิดการ ลงทะเบียน โดยขั้นตอนต่อไปของความร่วมมือคือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) และ/หรือบันทึกข้อตกลงว่า ด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement) ระหว่างบริษัทกับโครงการ RAC NAMA ต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเทคนิคกับผู้ผลิตแล้ว โครงการ RAC NAMA มีแผนงานระยะถัดไป ที่จะสนับสนุนทางด้านการเงิน เช่น การให้เงินอุดหนุนบางส่วน (Partial Grant) เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนอุปกรณ์ในการ ปรับปรุงสายการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและใช้สารทาความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง

ในท้ายที่สุดนี้ โครงการ RAC NAMA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน เพื่อที่จะมีโอกาสร่วมกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงและใช้สารทาความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ประเทศไทยสู่การพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว และยังช่วย เพิ่มศักยภาพ ด้านการแข่งขัน ของผู้ผลิต ในอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็นอีกด้วย

ผู้ที่สนใจ สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพร้อมกับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์นี้ https://goo.gl/oAwNDD และกรุณาส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ที่ลงนามพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี) แล้วส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่อยู่นี้
โครงการ RAC NAMA
สำนักงาน GIZ กรุงเทพฯ
193/63 อาคารเลกรัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16)
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรสาร 02 661 9281 – 82

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อคุณพสุ ศิริเสรีวรรณ (ผู้ประสานงานโครงการ) ได้ที่  pasu.sirisareewan@giz.de
หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-661-9273 ต่อ 176 หรือ 099-217-8998
*โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้าง และความปลอดภัยทาง ปรมาณูของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) และกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจักร ( DECC) ซึ่งมี องค์กรความรวมมือระหว่างประเทศ ของเยอรมัน (GIZ) เป็นหน่วยงานดาเนินโครงการ และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการดาเนินโครงการ ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Contact information

 • พสุ ศิริเสรีวรรณ
  ผู้ประสานงานโครงการ
  Email: pasu.sirisareewan@giz.de
  Tel:+66 2 661 9273   Fax: +66 2 661 9281
 • โครงการ RAC NAMA 
  สำนักงาน GIZ กรุงเทพฯ 
  193/63 อาคารเลกรัชดาออฟฟิศคอมเพลกซ์ (ชั้น 16) 
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
  กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
  โทรสาร 02 661 9281 – 82