โครงการเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเป็นวิทยากรในสี่หมู่บ้านนำร่อง

เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2560 โครงการเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและห่วงโซ่มูลค่าให้กับงานส่งเสริมการเกษตรในติมอร์เลสเต ได้จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อนำทักษะไปสนับสนุนเกษตรกรในสี่หมู่บ้านนำร่อง การอบรมใช้เวลาสองวันในห้องเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกรมส่งเสริมการเกษตร แนะแนวและให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกทักษะโดยการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแต่ละหมู่บ้านให้ร่างแผนพัฒนาชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นประจำหมู่บ้าน เช่น ผัก ข้าวโพด หรือกาแฟ รวมถึงระบุเกษตรกรดีเด่นผู้สามารถเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนได้

Gallery

Contact information