โครงการส่งเสริมการตรวจสอบทางด้านการเงินให้องค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาวจัดกิจกรรมแรก พัฒนาหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน

เมื่อวันที่ 1-7 มีนาคม 2560 โครงการส่งเสริมการตรวจสอบทางด้านการเงินให้องค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาวได้จัดกิจกรรมแรก ซึ่งเป็นการผึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน โดยมีการประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่ฯ และวิเคราะห์กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯ รุ่นน้อง
 
ตลอดการประชุม ผู้เข้าร่วมได้ทบทวนโครงสร้างขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและนำเสนอผลเพื่อให้ความต้องการของเจ้าหน้าที่รุ่นน้องสอดคล้องกับวาระขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐ ภายหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมได้วิเคราะห์กระบวนการและวาระของเจ้าหน้าที่ฯ โดยเปรียบเทียบกระบวนการขององค์กรตรวจสอบแห่งรัฐกับมาตรฐาน ISSAI และระบุความต้องการของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อเตรียมการอบรมในขั้นต่อไป

Gallery

Contact information