Event

  • ปลดปล่อยพลังแห่งดิจิทัล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชนบท

    การประชุมร่วมเครือข่ายระดับภาคจะจัดขึ้นโดย SNRD Asia (เครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบทในเอเชีย) และ TUEWAS (เครือข่ายระดับภาคด้านการขนส่ง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำในเอเชีย) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในองค์กรของ GIZ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม...  More